καλλιέργεια βαμβακιού αγρομετεωρολογικοί παράγοντες

Η θερμοκρασία του αέρα ως παράγοντας στην καλλιέργεια του βαμβακιού.

Συνήθως, το βαμβάκι κατά την καλλιέργειά του δεν υποφέρει από τους παγετούς με τις υπερβολικά χαμηλές θερμοκρασίες του αέρα, διότι η σπορά του ξεκινά όταν οι θερμοκρασίες φτάσουν τους 14-15ο C.

Σε περιπτώσεις πρώιμης σποράς και αλλαγής του καιρού, ένα όψιμος παγετός της ανοίξεως μπορεί να καταστρέψει το φυτάριο του βαμβακιού και να υποχρεώσει του παραγωγούς σε επανασπορά.

Αντίθετα, σε περίπτωση καύσωνα, Οι υψηλές θερμοκρασίες  δεν επηρεάζουν την ανάπτυξη του βαμβακιού.

Ιδανική τιμή θερμοκρασίας του εδάφους στο βαμβάκι.

Όσον αναφορά τη θερμοκρασία του εδάφους, υπάρχει μεγαλύτερος περιορισμός κατά την σπορά των σπόρων του βαμβακιού.  Η θερμοκρασία του εδάφους κατά τη σπορά πρέπει να είναι γύρω στους 15ο C,  καθώς χαμηλότερες θερμοκρασίες καθυστερούν το φύτρωμα και οι σπόροι μπορεί να εμφανίσουν προσβολές από μύκητες. 

Πώς επιδρά η υγρασία αέρα την καλλιέργεια του βαμβακιού.

Το βαμβάκι είναι μια ετήσια καλλιέργεια που αρδεύεται μετά το φύτρωμα έως ένα με δύο μήνες πριν τη συγκομιδή του.

Η ατμοσφαιρική υγρασία, μπορεί να επηρεάσει μόνο τη περίοδο της σποράς και του φυτρώματος. Συνθήκες ξηρασίας (Υγρασία < 30%) εμποδίζουν το σπόρο να εκπτύξει την ρίζα και τα πρώτα ψευδή φύλλα τα οποία θα δώσουν την ώθηση ανάπτυξης στο φυτάριο. Πολλές φορές τα φυτάρια εκπτύσσονται κανονικά και λόγω ξηρασίας αδυνατούν να προχωρήσουν και ξηραίνονται.

Αντιθέτως, ξηρικές συνθήκες είναι επιθυμητές στην περίοδο της συγκομιδής για το άνοιγμα των καρυδιών του φυτού (καψών) και την μείωση της  επιβλαβούς υγρασίας του σύσπορου βαμβακιού.

Σε περίπτωση αυξημένης ατμοσφαιρικής υγρασίας, δημιουργούνται προβλήματα στα νεαρά φυτά του βαμβακιού, όπου πολύ εύκολα προσβάλλεται από μύκητες εδάφους και καταστρέφεται (λιώνει).

Αντίστοιχα,  επίσης, οι υψηλές υγρασίες στην συγκομιδή του βαμβακιού δημιουργούν μεγάλα προβλήματα στην ποιότητα του παραγώμενου προϊόντος  λόγω ελλιπούς ανοίγματος των καρυδιών και σχηματισμού κολλώδους υφής του σύσπορου βαμβακιού (καραμέλα)

Η επίδραση της υγρασίας του εδάφους στην βαμβακοφυτεία.

Η υπερβολική ύπαρξη εδαφικού νερού (Υγρασία εδάφους <10cb) επηρεάζει αισθητά την παραγωγή τις καλλιέργειας του βαμβακιού.  Αυτό συμβαίνει γιατί εντείνεται η βλαστική ανάπτυξη του φυτού σε βάρος του σχηματισμού καρποφόρων οργάνων (καρυδιών).

Οι πλημμύρες είναι σπάνια περίπτωση στο βαμβάκι γιατί καλλιεργείται το καλοκαίρι.  Μόνο σε περιπτώσεις που βρίσκεται στο στάδιο του φυτρώματος επηρεάζεται από την πλημμύρα  η ανάπτυξη του φυτού, λόγω κακής αναπνοής των ριζών και εμφάνισης μυκητολογικών ασθενειών της ρίζας.

Επειδή το βαμβάκι ως ετήσια καλλιέργεια αρδεύεται, υποφέρει από την έλλειψη εδαφικού νερού (Υγρασία εδάφους >25cb), κυρίως στα στάδια ανάπτυξης των καρποφόρων οργάνων.

Στις περιπτώσεις αυτές έλλειψης εδαφικού υγρασίας, Μπορεί να προκληθεί πτώση ανθέων, κτενιών και νεαρών καρυδιών από την άνθηση ως το τέλος της καρπόδεσης. Επίσης, απότομες μεταβολές εδαφικού νερού, από έλλειψη σε πλήρη κορεσμό, δημιουργεί επίσης καρπόπτωση.

Πώς επηρεάζει ο ισχυρός άνεμος την καλλιέργεια βαμβακιού.

Ο ισχυρός άνεμος επηρεάζει το βαμβάκι στις περιόδους πρώτης ανάπτυξης και κατά την συγκομιδή.

Οι νεαροί βλαστοί μπορούν να καταστραφούν και να χρειάζεται επανεγκατάσταση της φυτείας, επίσης στη περίοδο συγκομιδής όταν έχουν ανοίξει τα καρύδια (κάψες) δημιουργείται απομάκρυνση και πτώση του σύσπορου βαμβακιού στο έδαφος με αποτέλεσμα υποβάθμιση της παραγωγής.

Επίσης μηχανικές καταστροφές σε φύλλα και καρύδια επηρεάζουν την ποιότητα και το χρόνο της συγκομιδής.

Γενικές γεωργικές κατευθύνσεις ανά καλλιέργεια

Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr

Newsletter meteofarm.gr
Καθημερινή ενημέρωση μέσω email για την πρόγνωση του καιρού στην περιοχή σας.